OWS

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY FLOREK PLAST ANDRZEJ FLOREK

 

1) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Ogólne warunki sprzedaży stanowią integralną część pierwszego zamówienia złożonego przez Nabywcę Dostawcy i obowiązują przez cały okres trwania współpracy handlowej. Nabywca lub osoba upoważniona do występowania w jego imieniu składając zamówienie poświadcza, że ogólne warunki sprzedaży i dostaw zna oraz akceptuje. Spełnienie powyższego jest niezbędnym warunkiem współpracy handlowej.

2. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostaw zwane dalej w skrócie OWS , mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży lub dostaw towaru oferowanych przez firmę FLOREK PLAST ANDRZEJ FLOREK, z siedzibą w Pękaninie(zwaną dalej Sprzedawcą), choćby przy kolejnej sprzedaży (dostawie) nie były powtórnie przekazane Kupującemu, z wyłączeniem umów zawieranych z Konsumentami.

3. Zamówienie składane przez Nabywcę przyjmowane jest do realizacji na podstawie pisemnego zamówienia złożonego Sprzedawcy. Sprzedawca dopuszcza możliwość przyjęcia zamówienia w dowolnej formie, które jednak wymaga oświadczenia Sprzedawcy o jego przyjęciu.

2. Ilekroć Ogólne Warunki posługują się pojęciem:

„Towary” – należy przez to rozumieć wszystkie lub jakąkolwiek część dostarczonych lub wykonanych przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego materiałów, produktów bądź usług, „Zamówienie” – należy przez to rozumieć każde oświadczenie Zamawiającego obejmujące wolę nabycia od Dostawcy Towarów.

3. Ogólne Warunki obowiązują w odniesieniu do Umów, przy których zawarciu je doręczono w jakikolwiek sposób, w szczególności wraz z ofertą, przyjęciem oferty, potwierdzeniem zamówienia, fakturą lub odrębnie. Ogólne Warunki obowiązują także w odniesieniu do wszelkich Umów, które zostaną w przyszłości zawarte z Zamawiającym, któremu uprzednio doręczono O.W. przy zawieraniu i realizacji innej Umowy, choćby przy zawieraniu kolejnych Umów nie zostały powtórnie doręczone.

 

ZAWARCIE UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta wskutek złożenia przez Kupującego zamówienia i jego przyjęcia przez Sprzedawcę, bądź wskutek podpisania przez Sprzedawcę i Kupującego dokumentu umowy. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia.

2. W przypadku, gdy Sprzedawca nie może przyjąć zamówienia, bądź może je przyjąć, ale jedynie z zastrzeżeniem zmian proponowanych w zamówieniu warunków, zawiadamia o tym Kupującego w terminie 5 dni roboczych od daty potwierdzenia otrzymania zamówienia.

3. Odpowiedź Zamawiającego na ofertę Dostawcy z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień nie zmieniających istotnie treści oferty nie poczytuje się za jej przyjęcie, lecz za nową ofertę. Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia nowej oferty przez Dostawcę.

4. Kupujący może odwołać złożone zamówienie, nie później jednak niż z upływem 24 godzin od dnia doręczenia zamówienia Sprzedawcy. W tym przypadku Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego poniesionymi kosztami, które wydał w celu realizacji zamówienia

 

POCHODZENIE TOWARÓW

Dostawca zastrzega sobie prawo dostarczenia towarów wyprodukowanych przez siebie lub analogicznych, pochodzących z innych źródeł.

 

TOLERANCJA

1. W zakresie parametrów dotyczących wag/ilości przyjmuje się, o ile strony nie ustaliły inaczej, do puszczalną tolerancję o wartości +/-20 %.

2. Tolerancja wymiarowa określona jest w milimetrach i wynosi, o ile strony nie ustaliłyinaczej, +/- 2mm.

3. Tolerancje grubości produkowanych materiałów opakowaniowych i opakowań podane są w kartach technicznych producentów folii

 

NADRUK NA PRODUKTACH

1. Nadruk na produktach wykonany jest zgodnie ze standardem druku fleksograficznego na podstawie zatwierdzonego przez Kupującego, wydrukowanego cyfrowo proofa kontraktowego, wykonanego przez firmę wykonującą reprodukcję na rzecz Sprzedającego

2. Sprzedający może być obecny przy zatwierdzaniu fleksograficznego wzorca nadruku, który będzie stanowił podstawę odbioru jakościowego (ocenę zgodności nadruku) całej partii, może jednak scedować zatwierdzanie wzorca na rzecz Sprzedającego

3. Za zawartość treściową i użyte w nadruku obce logotypy i grafiki odpowiada Kupujący (na żądanie Sprzedającego powinien okazać mu ważne upoważnienia od Właścicieli na użycie obcych znaków handlowych)

4. Kupujący dostarcza projekt graficzny, w tym dokładne rozmieszczenia grafiki w postaci zapisu elektronicznego według zgodnego ze Specyfikacją Techniczną Sprzedającego. Jeżeli projekt graficzny nie jest przygotowany w sposób umożliwiający prawidłowe rozpoczęcie produkcji, Kupujący jestzobowiązany do przesłania na wezwanie właściwie przygotowanego materiału.

5. W przypadku zamówień na materiały z nową szatą graficzną, Sprzedający udostępni wszelkie informacje pozwalające na określenie wyglądu, kolorystyki i jakości docelowej produktu. Kupujący gwarantuje, że jest uprawniony do korzystania z dostarczonych materiałów (zdjęcia, rysunki, wzory, znaki towarowe itp.), w związku z czym żadna osoba trzecia nie będzie podnosiła przeciwko Sprzedającemu roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej.

6. Gwarancja odtworzenia kolorystyki określonej w pliku graficznym jest w przypadku produktów drukowanych ograniczona technologicznie, wskutek zastosowania techniki fleksograficznej. Dokładne odtworzenie kolorystyki na podstawie przedstawionego przez Kupującego nadruku, wykonanego przez innego producenta może również nie być możliwe z uwagi na specyfikę stosowanych przez Sprzedającego do produkcji podłoży orazfarb graficznych.

7. Stwierdzone przez Kupującego odchylenia kolorystyczne nie mogą być w tej sytuacji podstawą reklamacji jakościowej. W obrębie jednej partii produkcyjnej wymagania jednolitości kolorystyki będą przez Sprzedającego dotrzymane.

 

CENA:

1.Wszelkie podawane przez Dostawcę w umowach, ofertach, prospektach, katalogach, potwierdzeniach zamówień itp. ceny lub stawki należy rozumieć jako ceny netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

2.Cena wskazana w potwierdzeniu Zamówienia (przyjęciu oferty) obowiązuje jedynie w odniesieniu do tego jednostkowego zamówienia (oferty) i nie ma zastosowania do zamówień (ofert) następnych.

3. Kalkulacja cen odbywa się przy założeniu stabilnych stosunków gospodarczych. Jeżeli w okresie między zawarciem Umowy a terminem jej wykonania w sposób znaczący (istotny) wzrosną koszty realizacji świadczenia (ceny surowców, koszty pracy, koszty produkcji, wysokość podatków itp.) dostawca jest uprawniony według własnego wyboru do zmiany ceny uwzględniającej zmianę stosunków lub do odstąpienia od Umowy w ciągu tygodnia od ujawnienia się takich okoliczności. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o zmianie ceny Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował on nową cenę. Zgłoszenie sprzeciwu przez Zamawiającego co do zmiany ceny uprawnia Dostawcę do rozwiązania bądź odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni licząc od doręczenia sprzeciwu.

 

7) DOSTAWA

1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakichkolwiek brak dostawy lub opóźnienie w dostawie wynikające (bezpośrednio lub pośrednio) z przeszkód zewnętrznych i niezawinionych przez Dostawcę, a w szczególności będących konsekwencją: pożarów, powodzi, wypadków, eksplozji, wybuchów nuklearnych, trzęsień ziemi, burz, epidemii, awarii sprzętu lub maszyn, awarii systemów IT, sabotażu, strajków lub innych zakłóceń pracy, działań lub zaniedbań jakiejkolwiek władzy publicznej, brakiem lub wstrzymaniem dostaw energii, wody, surowców, materiałów do produkcji. Jeżeli przeszkoda wywołuje opóźnienie w realizacji Umowy przekraczające 30 dni, każda ze stron będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy.

2. Dostawa (wydanie) każdej partii towarów będzie udokumentowana listem przewozowym lub dowodem wydania(WZ), fakturą VAT lub innym dokumentem stosowanym podczas realizowania dostaw wewnątrzwspólnotowych.

3. Sprawdzenie towaru pod względem ilościowym odbywać się będzie przy wydaniu i przyjęciu towaru, w miejscu jego wydania, przy udziale przedstawiciela Kupującego (przy czym za takowego uważana będzie każda osoba, którą posługuje się Kupujący, w tym także przewoźnik działający na rzecz Kupującego lub osoba, którą przewoźnik posługuje się przy przewozie) i Sprzedawcy.

4. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość(właściwości) towaru, dołączone będą do wysyłanego towaru, jeśli wymaganie takie zostanie zaznaczone w zamówieniu lub umowie.

5. W dniu dostawy Sprzedawca wystawi i prześle Kupującemu stosowna fakturę VAT, w której zostanie określony termin i sposób zapłaty

 

PŁATNOŚCI

1. Kupujący zapłaci za towar cenę określoną przez Sprzedającego na wystawionej fakturze VAT.

2. Przyjmuje się, że stawki podawane przez Sprzedającego są co do zasady uważane za stawki netto, doktórych doliczony zostanie podatek (w szczególności VAT) w obowiązującej w danym czasie wysokości.

3. Cena określona przez Sprzedającego nie zawiera kosztów transportu, ubezpieczenia, cła i innych opłat wywozowych.

4. Zapłata zostanie dokonana w terminie wskazanym w treści faktury.

5. Dzień zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym Sprzedającego uważany będzie za dzień dokonania zapłaty przez Kupującego.

6. Dostawca ma prawo pobrania odsetek od jakiejkolwiek zaległej lub opóźnionej płatności w wysokości określonej prawem polskim.

7. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wszelkie płatności powinny być dokonywane przelewem na rachunek bankowy Dostawcy podany na fakturze lub w inny sposób zakomunikowany Zamawiającemu.

8. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności.

 

GWARANCJA I WARUNKI REKLAMACJI

Sprzedający nie jest producentem folii dostarczanych do celów przetwórczych.

Nabywca jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym

natychmiast po jego otrzymaniu.

Firma FLOREK PLAST Andrzej Florek udziela gwarancji jakościowych dla folii opakowaniowych oraz gotowych opakowań foliowych (z nadrukiem nawierzchniowym, rewersowym, laminatów) na okres 6miesięcy od daty produkcji. Gwarancja obejmuje trwałość laminatu, nadruku (za wyjątkiem folii/opakowań narażonych na długotrwały i bezpośredni kontakt z warunkami atmosferycznymi) oraz zgrzewalność folii.

Warunkiem przyjęcia reklamacji przez firmę FLOREK PLAST Andrzej Florek jest przedstawienie reklamacji w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty zaobserwowania wady wytworzonego produktu w okresie trwania gwarancji dla poszczególnych przypadków, podając typ reklamowanej folii/opakowania, nazwę produktu, grubość, ilość, nr zamówienia,datę produkcji oraz opis wykrytej wady.

Kupujący traci wszelkie prawa wynikające z tytułu gwarancji w przypadku nieprzechowywania folii lub opakowań foliowych w pomieszczeniach zadaszonych lub zadaszonych wiatach aby zapobiec zamoknięciu, zawilgoceniu, bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych, w odległości co najmniej 1,5 m od czynnych urządzeń grzewczych, w sposób zabezpieczający produkt przed działaniem czynników atmosferycznych.

Podstawą do przyjęcia reklamacji, oprócz pisma reklamacyjnego, jest przestawienie dokumentów dostawy oraz próbek wadliwego towaru celem przeprowadzenia weryfikacji jakościowej produktu.

W przypadku braku ww. dokumentów oraz zgłoszenia reklamacji po upływie okresu gwarancji – reklamacje nie będą rozpatrywane.

Reklamowany produkt do czasu rozpatrzenia reklamacji powinien być opakowany i zabezpieczona przed uszkodzeniami.

W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Dostawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie do faktycznej wartości wadliwego, nieprzetworzonego towaru.

Dla folii oraz opakowań foliowych przyjmuje się wymiar z tolerancją +/- 3mm. Wszelkie reklamacje związane z wymiarem folii lub opakowań foliowych mieszczącym się w granicach tolerancji nie będą uwzględniane.

Finalny projekt graficzny, przygotowany do druku, musi zostać zaakceptowany przez kupującego. Dotyczy to w szczególności: poprawności rozmiarów grafiki, poprawności rozmieszczenia grafiki, poprawności kolorów użytych w projekcie, poprawności kodu kreskowego, poprawności wszystkich tekstów, poprawności rozmiaru i umiejscowienia fotokomórki oraz wszelkich innych elementów widocznych na projekcie przesłanym do akceptacji. Wszelkie reklamacje dotyczące powyższych, zaakceptowanych przez kupującego elementów, nie będą uwzględniane.

Kolory na ekranie monitora lub innego urządzenia służącego do wyświetlania obrazu, kolory na wydruku z drukarki oraz kolory na odbitce cyfrowej proof nie odzwierciedlają w 100% kolorów w druku fleksograficznym. Wszelkie reklamacje różnic w kolorach, dla wartości ΔE<3 od cyfrowej odbitki proof, nie będą uwzględniane. Dotyczy to również wydruku w którym wzorem kolorystycznym jest folia lub opakowanie foliowe uprzednio dostarczone przez kupującego.

Zwrot towaru może nastąpić wyłącznie w stanie nieprzetworzonym. Uznanie reklamacji dokumentuje się fakturą korygującą.

W myśl art. 559 Kodeksu Cywilnego dostawca nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na kupującego, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze już w momencie dostarczenia towaru do kupującego.

Sprawdzenie przez kupującego towarów w celu wykrycia widocznych wad polegających na uszkodzeniu towaru w opakowaniu jednostkowym odbywa się w dniu i miejscu dostawy.

Kupujący nie ma prawa wstrzymywać się z zapłatą za towary reklamowane do czasu rozstrzygnięcia reklamacji przez dostawcę.

Firma FLOREK PLAST Andrzej Florek w ciągu 60 dni od dnia otrzymania pisemnej reklamacji zawierającej komplet informacji identyfikujących towar zobowiązuje się do rozstrzygnięcia reklamacji.

W przypadku nieuznania reklamacji Kupujący może na własny koszt zlecić badania rozjemcze do niezależnego, posiadającego akredytację laboratorium lub nieakredytowanego – uzgodnionego przez obie strony. Pobór próbki musi być przeprowadzany w obecności przez przedstawiciela Dostawcy. Badania rozjemcze wykonane dla próbki produktu pobranej bez udziału przedstawiciela Dostawcy uznaje się za niewiarygodne.

W przypadku, jeżeli dostarczenie Kupującemu towaru wolnego od wad nie będzie możliwe lub dostarczenie nowego towaru byłoby związane z niewspółmiernie wysokimi kosztami, a strony nie uzgodnią obniżenia ceny wadliwych Towarów, Dostawca może zwolnić się z odpowiedzialności zwracając cenę uprzednio zwróconego wadliwego Towaru.

Niezależnie od podstawy roszczeń Kupującego, w żadnym przypadku odpowiedzialność Dostawcy nie może przewyższyć łącznej ceny Towaru, z którym to roszczenie jest związane.

Wszystkie próby technologiczne opakowań foliowych jak i wydruków przechowywane są w archiwum do 6-miesięcy do zrealizowania zamówienia na rzecz kupującego.

 

TAJEMNICA HANDLOWA

1.Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące umowy oraz jej wykonania stanowią tajemnicę handlowy Dostawcy i nie mogą być ujawniane osobom trzecim bez jego pisemnej zgody, ani w’ inny sposób wykorzystywane przez Zamawiającego. Dotyczy to także informacji, o których Zamawiający dowiedział się przy okazji i w związku z zawarciem i wykonaniem umowy

2.Zamawiający jest w szczególności zobowiązany do zachowania tajemnicy wszystkich informacji gospodarczych, ekonomicznych i technicznych. Ponadto Zamawiający zobowiązuje się do korzystania z tych informacji jedynie w celu wykonania umowy.

 

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE

1. Niniejsze Ogólne Warunki oraz każda Umowa będzie poddana, interpretowana, a także spory z nimi związane będą rozstrzygane, wedle przepisów prawa polskiego. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980r. (Dz. U. z dnia 13 maja 1997r., Nr 45, poz. 286)

2.W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży są lub staną się nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą w dalszym ciągu miały moc wiążącą.

3.Wszelkie spory wynikające w jakikolwiek sposób w związku z Ogólnymi Warunkami oraz jakąkolwiek Umową zostaną poddane pod rozstrzygniecie polskiego sądu powszechnego, właściwego ze względu na siedzibę Dostawcy.

 

Właściciel
Andrzej Florek