OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Florek Plast Sp. z o.o

1) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Ogólne warunki sprzedaży stanowią integralną część pierwszego zamówienia złożonego przez Nabywcę Dostawcy i obowiązują przez cały okres trwania współpracy handlowej. Nabywca lub osoba upoważniona do występowania w jego imieniu składając zamówienie poświadcza, że ogólne warunki sprzedaży i dostaw zna oraz akceptuje.
2. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostaw zwane dalej w skrócie OWS , mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży lub dostaw towaru oferowanych przez firmę FLOREK PLAST Sp. z o.o, z siedzibą w Pękaninie (zwaną dalej Sprzedawcą).
3. Zamówienie składane przez Nabywcę przyjmowane jest do realizacji na podstawie pisemnego zamówienia złożonego Sprzedawcy.
 

2) ZAWARCIE UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta wskutek złożenia przez Kupującego zamówienia i jego przyjęcia przez Sprzedawcę, bądź wskutek podpisania przez Sprzedawcę i Kupującego dokumentu umowy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia.
2. W przypadku, gdy Sprzedawca nie może przyjąć zamówienia, bądź może je przyjąć, ale jedynie z zastrzeżeniem zmian proponowanych w zamówieniu warunków, zawiadamia o tym Kupującego w terminie 5 dni roboczych od daty potwierdzenia otrzymania zamówienia.
3. Kupujący może odwołać złożone zamówienie, nie później jednak niż z upływem 24 godzin od dnia doręczenia zamówienia Sprzedawcy. W tym przypadku Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego poniesionymi kosztami, które wydał w celu realizacji zamówienia.
 

3) POCHODZENIE TOWARÓW

Dostawca zastrzega sobie prawo dostarczenia towarów wyprodukowanych przez siebie lub analogicznych, pochodzących z innych źródeł.
 

4) TOLERANCJA

1. Tolerancja Wagi/Ilości:

  • W zakresie parametrów dotyczących wagi/ilości, przyjmuje się powszechnie akceptowaną tolerancję wynoszącą +/-10%, chyba że strony nie ustaliły inaczej.

2. Tolerancja Wymiarowa:

  • Tolerancja wymiarowa jest wyrażona w milimetrach i wynosi +/-2mm, o ile strony nie uzgodniły inaczej.

3. Tolerancje Grubości:

  • Tolerancje grubości produkowanych materiałów opakowaniowych i opakowań są precyzyjnie określone w kartach technicznych producentów folii, dostarczonych przez nich.

5) NADRUK NA PRODUKTACH

1. Nadruk na produktach wykonany jest zgodnie ze standardem druku fleksograficznego na podstawie zatwierdzonego przez Kupującego, wydrukowanego cyfrowo proofa kontraktowego, wykonanego przez firmę wykonującą reprodukcję na rzecz Sprzedającego

2. Sprzedający może być obecny przy zatwierdzaniu fleksograficznego wzorca nadruku, który będzie stanowił podstawę odbioru jakościowego (ocenę zgodności nadruku) całej partii, może jednak scedować zatwierdzanie wzorca na rzecz Sprzedającego

3. Kupujący dostarcza projekt graficzny, w tym dokładne rozmieszczenia grafiki w postaci zapisu elektronicznego według zgodnego ze Specyfikacją Techniczną Sprzedającego. Jeżeli projekt graficzny nie jest przygotowany w sposób umożliwiający prawidłowe rozpoczęcie produkcji, Kupujący jest zobowiązany do przesłania na wezwanie właściwie przygotowanego materiału.

4. W przypadku zamówień na materiały z nową szatą graficzną, Sprzedający udostępni wszelkie informacje pozwalające na określenie wyglądu, kolorystyki i jakości docelowej produktu. Kupujący gwarantuje, że jest uprawniony do korzystania z dostarczonych materiałów (zdjęcia, rysunki, wzory, znaki towarowe, znaki handlowe itp.), w związku z czym żadna osoba trzecia nie będzie podnosiła przeciwko Sprzedającemu roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej.

5. Gwarancja odtworzenia kolorystyki określonej w pliku graficznym jest w przypadku produktów drukowanych ograniczona technologicznie, wskutek zastosowania techniki fleksograficznej. Dokładne odtworzenie kolorystyki na podstawie przedstawionego przez Kupującego nadruku, wykonanego przez innego producenta może również nie być możliwe z uwagi na specyfikę stosowanych przez Sprzedającego do produkcji podłoży oraz farb graficznych.

6. Stwierdzone przez Kupującego odchylenia kolorystyczne nie mogą być w tej sytuacji podstawą reklamacji jakościowej. W obrębie jednej partii produkcyjnej wymagania jednolitości kolorystyki będą przez Sprzedającego dotrzymane.
 

6) CENA:

1. Wszelkie podawane przez Dostawcę w umowach, ofertach, potwierdzeniach zamówień itp. ceny lub stawki należy rozumieć jako ceny netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
2. Cena wskazana w potwierdzeniu Zamówienia (przyjęciu oferty) obowiązuje jedynie w odniesieniu do tego jednostkowego zamówienia (oferty) i nie ma zastosowania do zamówień (ofert) następnych.
 

7) DOSTAWA

1. Odpowiedzialność za Opóźnienia i Braki Dostaw: Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy lub opóźnienia wynikające z przeszkód zewnętrznych i niezależnych od Dostawcy. Przeszkody te mogą obejmować pożary, powodzie, wypadki, eksplozje, burze, epidemie, awarie sprzętu, sabotaż, strajki, działania władz publicznych, braki dostaw energii, wody, surowców, materiałów do produkcji. W przypadku opóźnienia przekraczającego 30 dni, każda ze stron ma prawo do odstąpienia od Umowy.

2. Dokumentacja Dostawy: Każda partia towarów będzie dokumentowana listem przewozowym lub dowodem wydania (WZ), fakturą VAT lub innym dokumentem stosowanym podczas realizacji dostaw wewnątrz wspólnotowych.

3. Sprawdzenie ilościowe Towaru: Sprawdzenie ilościowego stanu towaru odbywa się przy wydaniu i przyjęciu, w miejscu wydania, przy udziale przedstawiciela Kupującego.

4. Dokumenty Potwierdzające Jakość: Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość (właściwości) towaru będą dołączone do wysyłanego towaru, jeśli taka wymóg zostanie zaznaczony w zamówieniu lub umowie.

5. Fakturowanie i Płatność: W dniu dostawy, Sprzedawca wystawi i prześle Kupującemu fakturę VAT na uprzednio uzgodniony adres e-mail. Faktura będzie zawierała informacje dotyczące terminu płatności oraz akceptowanych metod regulacji finansowej. Alternatywnie, dokumenty finansowe, takie jak faktura VAT, mogą zostać dołączone do przesyłanego towaru, jeżeli taki warunek został wcześniej zaznaczony w zamówieniu lub umowie.

8) PŁATNOŚCI

1. Ustalona Cena: Kupujący zobowiązany jest do uregulowania ceny towaru, określonej przez Sprzedającego na wystawionej fakturze VAT.

2. Koszty Dodatkowe: Cena podana przez Sprzedającego nie obejmuje kosztów transportu, ubezpieczenia, cła i innych opłat wywozowych. Dodatkowo, koszt palety zwykłej lub euro jest doliczany i widoczny na Fakturze VAT.

3.Termin Płatności: Zapłata za zakupione produkty powinna być dokonana w terminie określonym na wystawionej fakturze.

4. Zaksięgowanie Płatności: Dzień, w którym kwota zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedającego, jest uznawany za datę dokonania zapłaty przez Kupującego.

5. Odsetki za Zwłokę: Dostawca ma prawo naliczyć odsetki od zaległych lub opóźnionych płatności zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

6. Forma Płatności: O ile umowa nie stanowi inaczej, wszystkie płatności powinny być dokonywane przelewem na rachunek bankowy Dostawcy, podanym na fakturze lub w inny sposób zakomunikowanym Zamawiającemu.

7. Reklamacje a Płatności: Kupujący nie ma prawa wstrzymać płatności za towary reklamowane do czasu rozstrzygnięcia reklamacji przez dostawcę. Uznanie reklamacji dokumentowane jest fakturą korygującą.

8. Wstrzymanie Dostawy: Dostawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy w przypadku zaległych płatności Kupującego po ustalonym terminie.

 

9) GWARANCJA I WARUNKI REKLAMACJI

1. Odpowiedzialność za Braki Dostawy: Sprzedający nie jest producentem folii dostarczanych do celów przetwórczych. Nabywca zobowiązany jest do natychmiastowego zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym po jego otrzymaniu.

2. Gwarancja Jakości: Firma FLOREK PLAST Sp. z o.o udziela gwarancji jakościowej dla folii opakowaniowych oraz gotowych opakowań foliowych na okres 6 miesięcy od daty produkcji. Gwarancja obejmuje trwałość laminatu, nadruku (za wyjątkiem folii/opakowań narażonych na długotrwały i bezpośredni kontakt z warunkami atmosferycznymi) oraz zgrzewalność folii.

3. Warunki Reklamacji: Reklamacje muszą być zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty dostawy. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przedstawienie kompletnego pisma reklamacyjnego, zawierającego informacje identyfikujące towar oraz opis wykrytej wady.

4. Przechowywanie Folii: Kupujący traci prawa gwarancyjne, jeśli nie przechowuje folii lub opakowań foliowych w odpowiednich warunkach, zabezpieczając je przed działaniem czynników atmosferycznych.

5.Przyjęcie Reklamacji: Reklamowany produkt musi być opakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniami do czasu rozpatrzenia reklamacji. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji są dokumenty dostawy oraz próbki wadliwego towaru.

6. Odpowiedzialność Dostawcy: W przypadku stwierdzenia wad jakościowych, Dostawca ponosi odpowiedzialność do faktycznej wartości wadliwego, nieprzetworzonego towaru.

7. Tolerancja Wymiaru: Dla folii oraz opakowań foliowych przyjmuje się wymiar z tolerancją +/- 2mm. Reklamacje związane z wymiarem mieszczącym się w granicach tolerancji nie będą uwzględniane.

8. Rozpatrzenie Reklamacji: Firma FLOREK PLAST Sp. z o.o zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 60 dni od otrzymania pisemnej reklamacji.

9. Akceptacja Projektu Graficznego: Finalny projekt graficzny musi zostać zaakceptowany przez Kupującego przed drukiem. Reklamacje dotyczące zaakceptowanych elementów nie będą uwzględniane.

10. Rękojmia za Wady Fizyczne: Zgodnie z art. 559 Kodeksu Cywilnego, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na Kupującego.

11. Badania Rozjemcze: Kupujący może zlecić badania rozjemcze na własny koszt do niezależnego laboratorium. Badania muszą być przeprowadzone w obecności przedstawiciela Dostawcy.

12. Ograniczenie Odpowiedzialności: Odpowiedzialność Dostawcy nie może przewyższyć łącznej ceny wadliwego Towaru.

13. Archiwum Technologiczne: Wszystkie próby technologiczne przechowywane są w archiwum przez 12 miesięcy od zrealizowania zamówienia.

 

10) TAJEMNICA HANDLOWA

1. Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące umowy oraz jej wykonania stanowią tajemnicę handlowy Dostawcy i nie mogą być ujawniane osobom trzecim bez jego pisemnej zgody, ani w inny sposób wykorzystywane przez Zamawiającego. Dotyczy to także informacji, o których Zamawiający dowiedział się przy okazji i w związku z zawarciem i wykonaniem umowy.
2. Zamawiający jest w szczególności zobowiązany do zachowania tajemnicy wszystkich informacji gospodarczych, ekonomicznych i technicznych. Ponadto Zamawiający zobowiązuje się do korzystania z tych informacji jedynie w celu wykonania umowy.
 

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE

1. Niniejsze Ogólne Warunki oraz każda Umowa będzie poddana, interpretowana, a także spory z nimi związane będą rozstrzygane, wedle przepisów prawa polskiego. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980r. (Dz. U. z dnia 13 maja 1997r., Nr 45, poz. 286)
2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży są lub staną się nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą w dalszym ciągu miały moc wiążącą.
3. Wszelkie spory wynikające w jakikolwiek sposób w związku z Ogólnymi Warunkami oraz jakąkolwiek Umową zostaną poddane pod rozstrzygniecie polskiego sądu powszechnego, właściwego ze względu na siedzibę Dostawcy.
 

Prezes Zarządu