OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY FLOREK PLAST ANDRZEJ FLOREK

1) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Ogólne warunki sprzedaży stanowią integralną część pierwszego zamówienia złożonego przez Nabywcę Dostawcy i obowiązują przez cały okres trwania współpracy handlowej. Nabywca lub osoba upoważniona do występowania w jego imieniu składając zamówienie poświadcza, że ogólne warunki sprzedaży i dostaw zna oraz akceptuje.
2. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostaw zwane dalej w skrócie OWS , mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży lub dostaw towaru oferowanych przez firmę FLOREK PLAST ANDRZEJ FLOREK, z siedzibą w Pękaninie(zwaną dalej Sprzedawcą).
3. Zamówienie składane przez Nabywcę przyjmowane jest do realizacji na podstawie pisemnego zamówienia złożonego Sprzedawcy.
 

2) ZAWARCIE UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta wskutek złożenia przez Kupującego zamówienia i jego przyjęcia przez Sprzedawcę, bądź wskutek podpisania przez Sprzedawcę i Kupującego dokumentu umowy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia.
2. W przypadku, gdy Sprzedawca nie może przyjąć zamówienia, bądź może je przyjąć, ale jedynie z zastrzeżeniem zmian proponowanych w zamówieniu warunków, zawiadamia o tym Kupującego w terminie 5 dni roboczych od daty potwierdzenia otrzymania zamówienia.
3. Kupujący może odwołać złożone zamówienie, nie później jednak niż z upływem 24 godzin od dnia doręczenia zamówienia Sprzedawcy. W tym przypadku Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego poniesionymi kosztami, które wydał w celu realizacji zamówienia.
 

3) POCHODZENIE TOWARÓW

Dostawca zastrzega sobie prawo dostarczenia towarów wyprodukowanych przez siebie lub analogicznych, pochodzących z innych źródeł.
 

4) TOLERANCJA

1. W zakresie parametrów dotyczących wag/ilości przyjmuje się, o ile strony nie ustaliły inaczej, do puszczalną tolerancję o wartości +/-10 %.

2. Tolerancja wymiarowa określona jest w milimetrach i wynosi, o ile strony nie ustaliłyinaczej, +/- 2mm.

3. Tolerancje grubości produkowanych materiałów opakowaniowych i opakowań podane są w kartach technicznych producentów folii.
 

5) NADRUK NA PRODUKTACH

1. Nadruk na produktach wykonany jest zgodnie ze standardem druku fleksograficznego na podstawie zatwierdzonego przez Kupującego, wydrukowanego cyfrowo proofa kontraktowego, wykonanego przez firmę wykonującą reprodukcję na rzecz Sprzedającego

2. Sprzedający może być obecny przy zatwierdzaniu fleksograficznego wzorca nadruku, który będzie stanowił podstawę odbioru jakościowego (ocenę zgodności nadruku) całej partii, może jednak scedować zatwierdzanie wzorca na rzecz Sprzedającego

3. Kupujący dostarcza projekt graficzny, w tym dokładne rozmieszczenia grafiki w postaci zapisu elektronicznego według zgodnego ze Specyfikacją Techniczną Sprzedającego. Jeżeli projekt graficzny nie jest przygotowany w sposób umożliwiający prawidłowe rozpoczęcie produkcji, Kupujący jest zobowiązany do przesłania na wezwanie właściwie przygotowanego materiału.

4. W przypadku zamówień na materiały z nową szatą graficzną, Sprzedający udostępni wszelkie informacje pozwalające na określenie wyglądu, kolorystyki i jakości docelowej produktu. Kupujący gwarantuje, że jest uprawniony do korzystania z dostarczonych materiałów (zdjęcia, rysunki, wzory, znaki towarowe, znaki handlowe itp.), w związku z czym żadna osoba trzecia nie będzie podnosiła przeciwko Sprzedającemu roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej.

5. Gwarancja odtworzenia kolorystyki określonej w pliku graficznym jest w przypadku produktów drukowanych ograniczona technologicznie, wskutek zastosowania techniki fleksograficznej. Dokładne odtworzenie kolorystyki na podstawie przedstawionego przez Kupującego nadruku, wykonanego przez innego producenta może również nie być możliwe z uwagi na specyfikę stosowanych przez Sprzedającego do produkcji podłoży oraz farb graficznych.

6. Stwierdzone przez Kupującego odchylenia kolorystyczne nie mogą być w tej sytuacji podstawą reklamacji jakościowej. W obrębie jednej partii produkcyjnej wymagania jednolitości kolorystyki będą przez Sprzedającego dotrzymane.
 

6) CENA:

1. Wszelkie podawane przez Dostawcę w umowach, ofertach, potwierdzeniach zamówień itp. ceny lub stawki należy rozumieć jako ceny netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
2. Cena wskazana w potwierdzeniu Zamówienia (przyjęciu oferty) obowiązuje jedynie w odniesieniu do tego jednostkowego zamówienia (oferty) i nie ma zastosowania do zamówień (ofert) następnych.
 

7) DOSTAWA

1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakichkolwiek brak dostawy lub opóźnienie w dostawie wynikające (bezpośrednio lub pośrednio) z przeszkód zewnętrznych i niezawinionych przez Dostawcę, a w szczególności będących konsekwencją: pożarów, powodzi, wypadków, eksplozji, burz, epidemii, awarii sprzętu lub maszyn, awarii systemów IT, sabotażu, strajków, świąt lub innych zakłóceń pracy, działań lub zaniedbań jakiejkolwiek władzy publicznej, brakiem lub wstrzymaniem dostaw energii, wody, surowców, materiałów do produkcji. Jeżeli przeszkoda wywołuje opóźnienie w realizacji Umowy przekraczające 30 dni, każda ze stron będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy.
2. Dostawa (wydanie) każdej partii towarów będzie udokumentowana listem przewozowym lub dowodem wydania(WZ), fakturą VAT lub innym dokumentem stosowanym podczas realizowania dostaw wewnątrz wspólnotowych.
3. Sprawdzenie towaru pod względem ilościowym odbywać się będzie przy wydaniu i przyjęciu towaru, w miejscu jego wydania, przy udziale przedstawiciela Kupującego.
4. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość(właściwości) towaru, dołączone będą do wysyłanego towaru, jeśli wymaganie takie zostanie zaznaczone w zamówieniu lub umowie.
5. W dniu dostawy Sprzedawca wystawi i prześle Kupującemu stosowna fakturę VAT, w której zostanie określony termin i sposób zapłaty.
 

8) PŁATNOŚCI

1. Kupujący zapłaci za towar cenę określoną przez Sprzedającego na wystawionej fakturze VAT.

2. Cena określona przez Sprzedającego nie zawiera kosztów transportu, ubezpieczenia, cła i innych opłat wywozowych.

3. Zapłata zostanie dokonana w terminie zgodnie z treścią faktury.

4. Dzień zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym Sprzedającego uważany będzie za dzień dokonania zapłaty przez Kupującego.

5. Dostawca ma prawo pobrania odsetek od jakiejkolwiek zaległej lub opóźnionej płatności w wysokości określonej prawem polskim.

6. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wszelkie płatności powinny być dokonywane przelewem na rachunek bankowy Dostawcy podany na fakturze lub w inny sposób zakomunikowany Zamawiającemu.

7. Kupujący nie ma prawa wstrzymać się z zapłatą za towary reklamowane do czasu roztrzygnięcia reklamacji przez dostawcę. Uznanie reklamacji dokumentuję się
fakturą korygującą.
 

9) GWARANCJA I WARUNKI REKLAMACJI

 • Sprzedający nie jest producentem folii dostarczanych do celów przetwórczych.
 • Nabywca jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu.
 • Firma FLOREK PLAST Andrzej Florek udziela gwarancji jakościowych dla folii opakowaniowych oraz gotowych opakowań foliowych (z nadrukiem nawierzchniowym, rewersowym, laminatów) na okres 6 miesięcy od daty produkcji. Gwarancja obejmuje trwałość laminatu, nadruku (za wyjątkiem folii/opakowań narażonych na długotrwały i bezpośredni kontakt z warunkami atmosferycznymi) oraz zgrzewalność folii.
 • Warunkiem przyjęcia reklamacji przez firmę FLOREK PLAST Andrzej Florek jest przedstawienie reklamacji w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty zaobserwowania wady wytworzonego produktu w okresie trwania gwarancji dla poszczególnych przypadków, podając typ reklamowanej folii/opakowania, nazwę produktu, grubość, ilość, nr zamówienia,datę produkcji oraz opis wykrytej wady.
 • Kupujący traci wszelkie prawa wynikające z tytułu gwarancji w przypadku nieprzechowywania folii lub opakowań foliowych w pomieszczeniach zadaszonych lub zadaszonych wiatach aby zapobiec zamoknięciu, zawilgoceniu, bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych, w odległości co najmniej 1,5 m od czynnych urządzeń grzewczych, w sposób zabezpieczający produkt przed działaniem czynników atmosferycznych.
 • Podstawą do przyjęcia reklamacji, oprócz pisma reklamacyjnego, jest przestawienie dokumentów dostawy oraz próbek wadliwego towaru celem przeprowadzenia weryfikacji jakościowej produktu.
 • W przypadku braku ww. dokumentów oraz zgłoszenia reklamacji po upływie okresu gwarancji – reklamacje nie będą rozpatrywane.
 • Reklamowany produkt do czasu rozpatrzenia reklamacji powinien być opakowany i zabezpieczona przed uszkodzeniami.
 • W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Dostawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie do faktycznej wartości wadliwego, nieprzetworzonego towaru.
 • Dla folii oraz opakowań foliowych przyjmuje się wymiar z tolerancją +/- 2mm. Wszelkie reklamacje związane z wymiarem folii lub opakowań foliowych mieszczącym się w granicach tolerancji nie będą uwzględniane.
   
 • Firma FLOREK PLAST Andrzej Florek w ciągu 60 dni od dnia otrzymania pisemnej reklamacji zawierającej komplet informacji identyfikujących towar zobowiązuje się do rozstrzygnięcia reklamacji.
 • Finalny projekt graficzny, przygotowany do druku, musi zostać zaakceptowany przez kupującego. Dotyczy to w szczególności: poprawności rozmiarów grafiki, poprawności rozmieszczenia grafiki, poprawności kolorów użytych w projekcie, poprawności kodu kreskowego, poprawności wszystkich tekstów, poprawności rozmiaru i umiejscowienia fotokomórki oraz wszelkich innych elementów widocznych na projekcie przesłanym do akceptacji. Wszelkie reklamacje dotyczące powyższych, zaakceptowanych przez kupującego elementów, nie będą uwzględniane.
 • Kolory na ekranie monitora lub innego urządzenia służącego do wyświetlania obrazu, kolory na wydruku z drukarki oraz kolory na odbitce cyfrowej proof nie odzwierciedlają w 100% kolorów w druku fleksograficznym. Wszelkie reklamacje różnic w kolorach, dla wartości ΔE<3 od cyfrowej odbitki proof, nie będą uwzględniane. Dotyczy to również wydruku w którym wzorem kolorystycznym jest folia lub opakowanie foliowe uprzednio dostarczone przez kupującego.
 • W myśl art. 559 Kodeksu Cywilnego dostawca nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na kupującego, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze już w momencie dostarczenia towaru do kupującego.
 • Sprawdzenie przez kupującego towarów w celu wykrycia widocznych wad polegających na uszkodzeniu towaru w opakowaniu jednostkowym odbywa się w dniu i miejscu dostawy.
 • W przypadku nieuznania reklamacji Kupujący może na własny koszt zlecić badania rozjemcze do niezależnego, posiadającego akredytację laboratorium lub nieakredytowanego – uzgodnionego przez obie strony. Pobór próbki musi być przeprowadzany w obecności przez przedstawiciela Dostawcy. Badania rozjemcze wykonane dla próbki produktu pobranej bez udziału przedstawiciela Dostawcy uznaje się za niewiarygodne.
 • W przypadku, jeżeli dostarczenie Kupującemu towaru wolnego od wad nie będzie możliwe lub dostarczenie nowego towaru byłoby związane z niewspółmiernie wysokimi kosztami, a strony nie uzgodnią obniżenia ceny wadliwych Towarów, Dostawca może zwolnić się z odpowiedzialności zwracając cenę uprzednio zwróconego wadliwego Towaru.
 • Niezależnie od podstawy roszczeń Kupującego, w żadnym przypadku odpowiedzialność Dostawcy nie może przewyższyć łącznej ceny Towaru, z którym to roszczenie jest związane.
 • Wszystkie próby technologiczne opakowań foliowych jak i wydruków przechowywane są w archiwum do 12-miesięcy od zrealizowania zamówienia na rzecz kupującego.
   

10) TAJEMNICA HANDLOWA

1. Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące umowy oraz jej wykonania stanowią tajemnicę handlowy Dostawcy i nie mogą być ujawniane osobom trzecim bez jego pisemnej zgody, ani w inny sposób wykorzystywane przez Zamawiającego. Dotyczy to także informacji, o których Zamawiający dowiedział się przy okazji i w związku z zawarciem i wykonaniem umowy.
2. Zamawiający jest w szczególności zobowiązany do zachowania tajemnicy wszystkich informacji gospodarczych, ekonomicznych i technicznych. Ponadto Zamawiający zobowiązuje się do korzystania z tych informacji jedynie w celu wykonania umowy.
 

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE

1. Niniejsze Ogólne Warunki oraz każda Umowa będzie poddana, interpretowana, a także spory z nimi związane będą rozstrzygane, wedle przepisów prawa polskiego. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980r. (Dz. U. z dnia 13 maja 1997r., Nr 45, poz. 286)
2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży są lub staną się nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą w dalszym ciągu miały moc wiążącą.
3. Wszelkie spory wynikające w jakikolwiek sposób w związku z Ogólnymi Warunkami oraz jakąkolwiek Umową zostaną poddane pod rozstrzygniecie polskiego sądu powszechnego, właściwego ze względu na siedzibę Dostawcy.
 

Właściciel
Andrzej Florek